ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Richter Anna Díj - Szavazás

Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELŐ

Richter Gedeon Nyrt. (Cg.: 01-10-040944; székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., a továbbiakban: Richter),

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztály, Adatvédelmi Tisztviselő; postai cím: 1475 Budapest Pf.: 27.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ADATFELDOLGOZÓ

Merlin Communications Kft. (Cg.: 01-09-684890; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em., a továbbiakban: Adatfeldolgozó) Telefonszám: 06 1 336 2700; E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ADATKEZELÉS CÉLJAI

A Richter Anna Díj sorsoláson való részvétel, és annak biztosítása, hogy egy e-mail címmel egyszer lehessen szavazni.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

-       E-mail cím

ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

A személyes adatok kezelése kizárólag a szavazó (érintett) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása)

 

A szavazással kapcsolatos visszaélés kezelése, csalások kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, jogi igények megalapozásával, érvényesítésével és védelmével kapcsolatban szükséges a személyes adatok kezelése, amely a jogos érdekünk alapján történik. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ADATKEZELÉSI CÉLOKRÓL, ADATOKRÓL ÉS A JOGALAPOKRÓL

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok kategóriái

Jogalap

Szavazás

E-mail cím

Hozzájárulás

Visszaélés kezelése

E-mail cím

Jogos érdek

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat addig kezeljük és tároljuk, ameddig arra szolgáltatásaink és kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, amely szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük.

A személyes adataidat töröljük, ha már nem szükségesek számunkra.

Adatkezelés célja

Megőrzési idő

Szavazás

Adatkezelő az Adatokat azok megváltozásáig, a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szavazást követő 30 napig kezeli. Ezt követően az adatok megsemmisítésre, törlésre kerülnek.

Visszaélések kezelése

KIK FÉRNEK HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

A Richter, valamint az Adatfeldolgozó azon munkatársai, akiknek munkaköri feladata a szavazás szervezése, lebonyolítása, kezelése.

Személyes adataidat harmadik személyek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:

·        Hatósági és egyéb hivatalos szervek: hatósági és egyéb hivatalos szervek részére, így felügyeleti hatóságok kérelme alapján jogszabályokban foglaltak szerint, vagy jogaink vagy ügyfeleink, személyzetünk vagy vagyonunk biztonsága érdekében.

·        Egyedi esetekben: az adatokat megismerheti az Ön közvetlen munkahelyi felettese, a felsővezetők, valamint igényérvényesítés esetén a Richter jogi támogatását biztosító személyek (jogászok).

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

1.      A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben visszavonja a hozzájárulását az alábbi szolgáltatást nem fogjuk tudni önnek biztosítani: Nem fog tudni részt venni a szavazáson.

2.      Jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon a Richtertől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vannak-e, és ha folyamatban vannak, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

3.      Jogosult kérni adatai helyesbítését, korlátozását.

4.      Jogosult tájékoztatást kapni, ha adatai vonatkozásában Ön számára kockázattal járó adatvédelmi incidens következik be.

5.      Jogosult személyes adatai törlését kérni. (Megtagadható, ha megfelelő jogalapon, jogszerűen kezelik az adatot és nem kizárólag hozzájáruláson alapul, illetve tiltakozás esetén az adatkezelő érdeke élvez elsőbbséget.)

6.      Tiltakozáshoz való jog:

Tiltakozáshoz való jog (jogszabályon alapuló adatkezelés esetében):

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az érintett személyes adatait. Amennyiben a tiltakozáshoz való jog megilleti, és gyakorolja ezen jogát, a személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Ez a jog nem illeti meg az érintettet, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Fenti jogait a Richter részére címzett postai levél (1475 Budapest Pf.: 27.), vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött üzenet útján gyakorolhatja.

A fentieken túl az alábbi jogosorvoslati jogai vannak:

Panaszhoz való jog: panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1362 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), mint a közös adatkezelők felügyeleti hatóságához adatvédelmi ügyekben.

Bírósághoz fordulása joga (perindítás): joga van bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adataidat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Javasoljuk és kérjük, hogy a hatósági és/vagy bírósági eljárás megindítását megelőzően vegye fel a kapcsolatot a Richter adatvédelmi tisztviselőjével (postai levélben a 1475 Budapest Pf.: 27. vagy e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) az Ön által kifogásolt helyzet egyeztetése és békés megoldása érdekében.